ISO 45001 - سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی

صرف نظر از آنکه شما يک مؤسسه توليدی و يا خدماتی باشيد، قانون از شما می خواهد که محيط کار خود را به گونه ای فراهم آوريد که سلامت کارکنان شما در آن به خطر نيفتاده و حفظ شود. در اين راستا، استاندارد ISO 45001 راهی جديد و بين المللی جهت برآوردن اين قبيل الزامات قانونی می باشد.


همانگونه که استانداردهای ISO 9001 و ISO 14001 دارای ديدگاه پيشگيرانه از توليد يک محصول (اعم از کالا يا خدمات) نامنطبق و يا تخريب و آلودگی محيط زيست می باشند، استاندارد ISO 45001 نيز در برگيرنده الزاماتی است که با رعايت آنها قادر خواهیم بود از بروز بسياری از حـوادث و اتفـاقـاتی که سـلامتی کارکنـان ما را به خطــر می اندازد و يا خسارات مالی بر جای می گذارند پيشگيری نمائيم. به عبارتی ديگر ISO 45001 ما را به سوی ايجاد يک سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی هدايت می نمايد تا از این طريق ضريب ايمنی در محيط کار افزايش يابد.


اين استاندارد از نظر ساختاری نيز کاملا مشابه استانداردهای ISO 14001 و ISO 9001 بوده و لذا سازمانهايی که يکی از سيستمهای مذکور را پياده کرده باشند به راحتی قادر به استقرار اين استاندارد نيز خواهند بود.