HACCP - آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی

آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) یک استاندارد بین المللی است که الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعریف می نماید. این سیستم با تمرکز بر خطرات موثر بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی، نقاط و حدود کنترل بحرانی را برای فرآیند های تولید مواد غذایی تعیین و کنترل می نماید.


آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) ترکیبی از هفت اصل زیر می باشد:

1- تجزیه و تحلیل خطرات مواد غذایی (بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی )

2- شناسایی نقاط کنترل بحرانی: مواد اولیه، انبارش، فرآیند ها، پخش و مصرف آن

3- تعریف حدودکنترل بحرانی و اندازه گیری های پیشگیرانه (مثال: حداقل دما و زمان پخت)

4- پایش نقاط کنترل بحرانی

5- طرح ریزی اقدامات اصلاحی

6- نگهداری سوابق

7- ممیزی سیستماتیک و منظم سیستم HACCP در محل توسط یک شرکت مستقل صدور گواهینامه