موسسه QMS Arian نماینده انحصاری QMS Italia در ایران و خاورمیانه به عنوان نهاد ممیزی کننده الزامات سامانه مدیریت HSE شهرداری تهران انتخاب گردید ، این ممیزی ها در سال 98 و در تمام مناطق 22 گانه شهرداری و 23 سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران با 107 نفر روز ممیزی برگزار می شود.

تاکنون 22 منطقه و 7 سازمان و شرکت تابعه توسط QMS ممیزی شده اند و مابقی سازمانها و شرکت ها تا پایان دی ماه 98 مورد ممیزی قرار خواهند گرفت.