طبق دستورالعمل نهادهای اعتباردهنده و شرکتهای صدور گواهینامه های بین المللی ، ممیزی شرکتها و سازمانهایی که درمناطق پر ریسک شیوع ویروس کرونا (COVID 19) می باشند بصورت ریموت انجام می شود .

انجام ممیزی / بازرسی طبق دستورالعمل های مندرج در راهنمایCOVID 19  اجرا می شود. برای مشاهده این راهنما ها  لینک های زیر را مشاهده نمایید:

ACCREDIA: ACCREDIA_Circolare_tecnica_DC_06-2020-ENG_17.03.2020.pdf

E.S.Y.D: http://www.esyd.gr/pweb/s/20/files/kanonismoi/odigiesErgasias/OEF_42.pdf

,IFS:  https://www.ifs-certification.com/index.php/en/news
IFS_Guidance_Crisis_Management_COVID-19_EN.pdf

FSSC 22000: https://www.fssc22000.com/wp-content/uploads/2020/03/20.0326-CB-Requirements-COVID-19-26-March-2020-final.pdf